Gegevensbeschermingsverklaring

Aanwijzingen m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens volgens art. 13, 14 en 21 algemene verordening gegevensbescherming (AVG) t.b.v. de website, externe pagina's en andere verwerkingsprocessen van de firma Schlüter-Systems KG

 

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1. Verantwoordelijke

Wij, de firma Schlüter-Systems KG, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens alsook de wettelijke verplichtingen die hiervoor de basis leggen uiterst serieus. De wettelijke voorschriften vereisen volledige transparantie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Alleen als de verwerking voor u als betrokkene te begrijpen is, bent u voldoende geïnformeerd over doel, type en omvang van de verwerking.
In deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens leggen wij u daarom uitvoerig uit welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt bij het gebruik van deze   website, alle hiernaar verwijzende andere webpagina’s, en in andere hier eventueel uitgelegde gevallen.
Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en overige voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming is de firma

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
Tel.: + 49 2371 971-0
E-mail: info@schlueter.de

Hierna te noemen "Verantwoordelijke" of "Wij".

U kunt de beveiligingsdeskundige hier bereiken:

Beveiligingsdeskundige – persoonlijk –
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
E-mail: datenschutz@schlueter.de

Houd er a.u.b. rekening mee dat u via links naar onze website op andere websites terecht kunt komen die niet door ons, maar door derden worden beheerd. Dergelijke links worden door ons duidelijk aangeduid of zijn te herkennen aan de gewijzigde adresregel in uw browser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming en voor een veilige omgang met uw persoonsgegevens op deze door derden beheerde websites. 

 

2. Definities

Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming [hierna te noemen: AVG]

Deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens maakt gebruik van de begrippen van de wettekst van de AVG. De definities (art. 4 AVG) kunt u bijv. bekijken op https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Cookies zijn tekstbestanden die door een website op uw toestel worden opgeslagen of uitgelezen. Ze bevatten letter- en cijfercombinaties om bijv. bij een volgende verbinding met de website die het cookie plaatst, de gebruiker en zijn instellingen te herkennen, ervoor te zorgen dat men in een gebruikersaccount ingelogd blijft of om bepaald gebruiksgedrag statistisch te analyseren.

De WebStorage-technologie zorgt ervoor dat variabelen en waarden van de gebruiker lokaal in de browser cache kunnen worden opgeslagen. De techniek omvat zowel de zogenaamde "sessionStorage", die tot het sluiten van de browser tab opgeslagen blijft, evenals de "localStorage", die zo lang in de cache van de browser wordt opgeslagen, tot de cache door de gebruiker wordt geleegd. Met de localStorage-technologie kunnen wij o.a. de gebruiker en zijn instellingen herkennen als onze website wordt opgeroepen.

Gegevenscategorieën

Als wij de verwerkte gegevenscategorieën aangeven, worden daarbij in het bijzonder de volgende gegevens bedoeld: stamgegevens (bijv. naam, adres, geboortedatum), contactgegevens (bijv. e-mailadressen, telefoonnummer, messengerdiensten), contentgegevens (bijv. tekstinvoerwaarden, foto's, video's, content in documenten/bestanden), contractgegevens (bijv. hoofdvoorwerp van de overeenkomst, looptijden, klantencategorie), betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis, gebruik van andere betalingsdienstverleners), gebruiksgegevens (bijv. verloop op onze website, gebruik van bepaalde content, toegangstijden, contact- of bestelgeschiedenis), verbindingsgegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen, URL-referrers), locatiegegevens (bijv. GPS-gegevens, IP-geolocatie, toegangspunten).

 

3. Informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens slechts voor zover dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven in de hieronder beschreven gevallen. Persoonsgegevens worden beveiligd door geschikte technische en organisatorische maatregelen (bijv. pseudonimisering, versleuteling).

Voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn gegevens langdurig te bewaren of ter beschikking te stellen aan derden (met name het Openbaar Ministerie), hangt de beslissing over welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, hoe lang ze worden verwerkt en in welke mate wij deze indien nodig openbaar maken, af van de websitefuncties waarvan u in uw geval gebruik maakt.

 

4. Opslagtijd

De persoonsgegevens worden gewist, zodra het doel van de verwerking komt te vervallen of wanneer een verplichte bewaartermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van het afsluiten of het nakomen van een overeenkomst. Voor zover wij moeten informeren over de opslagtijd van cookies vergelijkbare technologieën, vindt u de informatie daarover onder punt II. 1 van deze verklaring.

Persoonsgegevens die wij in het kader van een sollicitatie (zie hieronder) verwerken, worden zes maanden na afsluiting van de sollicitatieprocedure opgeslagen.

 

5. Geautomatiseerde beslissingen per individueel geval inclusief profiling

Geautomatiseerde beslissingen per individueel geval inclusief profiling vinden niet plaats.

 

6. Rechten van belanghebbende personen

U heeft als belanghebbende het recht op inzage volgens art. 15 AVG, het recht om te eisen dat gegevens worden gecorrigeerd volgens art. 16 AVG, het recht om gegevens te laten verwijderen volgens art. 17 AVG, het recht om te bepalen dat er slechts beperkt van de gegevens gebruik gemaakt mag worden volgens art. 18 AVG alsook het recht op gegevensoverdracht volgens art. 20 AVG. Bij het recht op inzage en bij het recht om gegevens te laten verwijderen gelden de beperkingen genoemd in §§ 34, 35 van de Duitse wet op de gegevensbescherming [hierna te noemen: BDSG].
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit op het gebied van de gegevensbescherming (art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG).

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming is:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf

U kunt echter zelf besluiten om een klacht in te dienen bij een andere toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Een lijst met toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming vindt u onder: https://www.bfdi.bund.de/ (onder Infothek/Anschriften en Links)

 

7. Mededelingsplicht van de verantwoordelijke

Wij informeren alle ontvangers, aan wie wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen, over elke correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een beperking op de verwerking volgens art. 16, art. 17 lid 1 en art. 18 AVG, tenzij de communicatie onmogelijk of buitensporig moeilijk is. Wij informeren u over de ontvanger, als u daarom vraagt.

 

8. Plicht tot ter beschikking stellen

Voor zover in het onderstaande bij de gegevens m.b.t. de juridische grondslag niets anders wordt vermeld, bent u niet verplicht tot het ter beschikking stellen van persoonsgegevens. In gevallen van art. 6 lid 1 sub. b AVG zijn de persoonsgegevens echter voor de afsluiting en uitvoering van het contract vereist. Als u de persoonsgegevens niet ter beschikking stelt, is de afsluiting en uitvoering van het contract niet mogelijk. Als u de persoonsgegevens in de gevallen onder art.6 lid 1 sub. a, f AVG niet ter beschikking stelt, dan kunnen de desbetreffende gedeelten van onze website niet worden gebruikt.

Wat betreft onze evenementen en seminars bent u niet verplicht persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar deelname aan de evenementen is zonder deze gegevens niet mogelijk.

 

9. Recht van bezwaar en herroepen van de toestemming

U heeft te allen tijde het recht om, op grond van redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben, bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens gebaseerd op art. 6 lid 1 sub. f van de AVG. Als persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van direct mail, dan heeft u te allen tijde het recht bezwaar in te dienen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclameactiviteiten.

U heeft volgens art. 7 lid 3 p. 1 AVG te allen tijde het recht de toestemming die u ons heeft verleend weer in te trekken. De rechtmatigheid van het gebruik van gegevens tot aan het moment van intrekking van de toestemming wordt hierdoor niet aangetast. Dit betekent dat intrekking van de toestemming geldt voor het na de intrekking geplande gebruik. Intrekking van de toestemming kan informeel gebeuren, per post of e-mail. Maakt u bezwaar, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken, tenzij dit is toegestaan op grond van een andere (wettelijke) bepaling. Als u bezwaar maakt en er bestaat geen andere rechtvaardigingsgrond, dan moeten op grond van art. 17 lid 1 sub. b AVG de persoonsgegevens op uw verzoek onverwijld worden verwijderd.

U kunt uw bezwaar en intrekking van de toestemming zonder formaliteiten uitvoeren door een mededeling te sturen aan:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
widerspruch@schlueter.de

U kunt bepaalde toestemming(en) (zie daarvoor de diensten onder II.) rechtstreeks met onze consent tool intrekken. Let erop dat u deze op elk toestel waarmee u onze website bezoekt en waarop u toestemming voor de gegevensverwerking heeft verleend moet uitvoeren.

 

II. GEGEVENSVERWERKING IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Voor het gebruik van de website en zijn functies is de verwerking van persoonsgegevens vaak vereist.

1. Diensten, functies en cookies

 

 

2. Shariff

Wij gebruiken voor de integratie van de social plugins van Facebook (share button), Twitter (share button), LinkedIn (share button), Pinterest (share button), XING (share button) en WhatsApp (share button) een technische oplossing (Shariff button), die de knoppen van de sociale netwerken vervangt. Deze oplossing voorkomt een rechtstreekse overdracht van uw gegevens aan de sociale netwerken en verhindert het uitlezen en de opslag van informatie door deze aanbieders op uw toestel. Bij het oproepen van onze website wordt daarom nog geen verbinding met de servers van de sociale netwerken tot stand gebracht. Dit gebeurt pas als u een van de buttons klikt. Als u op een bijbehorende button klikt, opent deze een nieuwe pagina die door de servers van het desbetreffende sociale netwerk wordt opgeroepen. Hierdoor wordt de aanbieder van het sociale netwerk op de hoogte gebracht van het feit dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Tevens kan de aanbieder cookies op uw toestel opslaan of cookies uitlezen – tenzij u het gebruik van cookies in uw browser heeft geblokkeerd.

 

3. Abonnement op onze newsletter

Doel van de verwerking: Abonnement op onze newsletter met ons nieuws en onze aanbiedingen. Bewijs van uw toestemming; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. a, f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, verbindingsgegevens en gebruiksgegevens
Ontvangers van de gegevens: geen
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af?: nee

 

4. Aanvraag van reclamemateriaal of aanbiedingen

Doel van de verwerking: Aanvraag van reclamemateriaal en/of individuele aanbiedingen voor onze producten; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. b AVG, art.6 lid 1 sub. f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, verbindingsgegevens en gebruiksgegevens. Als u al klant van ons bent, dan is het voldoende uw klantnummer en e-mailadres in te vullen.
Ontvanger van de gegevens: evt. dienstverleners (bijv. postorderbedrijven), voor zover openbaring hiervan voor het uitvoeren van het contract vereist is.
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af?  Nee

 

5. Aanmelding en uitvoering van presentie-seminars (Schlüter-Workbox) en webinars (GoTo Meeting)

Doel van de verwerking: Aanmelding bij onze presentie-seminars over de Schlüter-Workbox en webinars over GoTo Meeting; voorbereiding en uitvoering van de seminars en webinars. Bewijs van uw aanmelding; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. b, f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, contractgegevens en verbindingsgegevens (afhankelijk van desbetreffende seminar resp. webinar en het aanmeldingsproces)
Ontvanger van de gegevens: evt. ontvanger in verband met de aanmelding en uitvoering van de seminars, voor zover de openbaring ervan hiervoor vereist is (bijv. voor boeking van hotelkamers op verzoek van de seminar-deelnemers); LogMeIn Ireland Limited Bloodstone Building Block C 70 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Ireland (bij webinars over GoTo Meeting)
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee (in het geval van presentie-seminars); bij webinars in individuele gevallen aan de VS (conform uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 – "EU-VS-privacyschild" en op basis van de standaardclausules voor bescherming van persoonsgegevens van de EU-commissie, art. 46 lid 2 sub. c AVG)
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

6. Aanmelding voor deelname aan onze evenementen

Doel van de verwerking: Aanmelding, voorbereiding en uitvoering van onze evenementen. Bewijs van uw aanmelding; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG). 
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. b en f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, contractgegevens en verbindingsgegevens (afhankelijk van het concrete evenement en het aanmeldingsproces)
Ontvanger van de gegevens:  evt. ontvangers in verband met de aanmelding en uitvoering van evenementen, voor zover openbaring hiervoor vereist is (bijv. partners die ruimtes ter beschikking stellen).
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee.
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

7. Sollicitaties

Doel van de verwerking: verwerking van uw sollicitatie (per e-mail of per post) en uitvoering van de sollicitatieprocedure; inachtneming van uw sollicitatie bij toekomstige sollicitatieprocedures bij ons of binnen de Schlüter-groep, voor zover u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.
Juridische grondslag: art. 88 lid 1 AVG i.V.m. § 26 lid 1 p. 1 BDSG; voor sollicitatie binnen de Schlüter-groep evenals voor de opslag van toekomstige sollicitatieprocedures art. 6 lid 1 sub. a AVG in verband met art. 7 DSGVO, § 26 lid 2 BDSG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens en evt. bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van art. 9 lid 1 AVG (afhankelijk van de concrete vacature; er worden uitsluitend gegevens van uw sollicitatie opgeslagen die u ons meedeelt en die wij binnen het kader van een sollicitatie mogen verwerken)
Ontvangers van de gegevens: geen. Alleen als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent, worden de gegevens doorgestuurd binnen de Schlüter-groep voor actuele en evt. toekomstige sollicitatieprocedures.
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

8. Contact opnemen (contactformulier / verzoek om contact per e-mail)

Doel van de verwerking: verwerken van uw verzoek om contact; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag:  art. 6 lid 1 sub. f AVG; art.6 lid 1 sub. b AVG (als de aanvraag leidt tot een later contracteinde of betrekking heeft op een bestaand contract)
Gegevenscategorieën: afhankelijk van het type aanvraag. In de regel worden hierbij contactgegevens, stamgegevens en contentgegevens verwerkt.
Ontvangers van de gegevens: geen
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

9. Deelname aan kansspelen

Doel van de verwerking: uitvoeren van kansspelen via onze website en evt. ons Facebook-profiel; winnaars op de hoogte stellen; besturing en verbetering van de interne bedrijfsprocessen; verder ontwikkelen van de kansspelen; waarborgen van de veiligheid van onze IT-systemen (dit is gelijktijdig ons rechtmatig belang conform art. 6 lid 1 sub. f AVG).
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. b, f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, verbindingsgegevens, gebruiksgegevens
Ontvanger van de gegevens: evt. ontvanger in verband met de uitvoering van het kansspel of het versturen van prijzen (bijv. postorderbedrijven).
Gegevensoverdacht aan derde landen: nee
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af? Nee

 

III AANWIJZINGEN OVER EXTERNE PAGINA'S VAN DE FIRMA SCHLÜTER-SYSTEMS KG

YouTube Channel

Doel van de verwerking: wij hebben op het platform "Youtube" van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4 Ierland ("Google") op het adres https://www.youtube.com/channel/UC89SrBkPLXo4MJlYe82VyyA een videokanaal gecreëerd. Als u deze pagina oproept, verwerkt Google uw persoonsgegevens. Wij krijgen statistieken over het gebruik van deze pagina, die uit deze gegevens worden afgeleid.
Juridische grondslag: art. 6 lid 1 sub. f AVG
Gegevenscategorieën: stamgegevens, contactgegevens, contentgegevens, gebruiksgegevens, verbindingsgegevens, evt. locatiegegevens
Ontvanger van de gegevens: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ierland
Gegevensoverdacht aan derde landen: in individuele gevallen aan de VS
Slaan wij op grond van uw toestemming op uw toestel persoonsgegevens op of lezen wij deze af?: nee

 

 

Aanwijzingen m.b.t. de bescherming van persoonlijke gegevens t.b.v. de website van de firma Schlüter-Systems KG

1. Algemene bepalingen

Wij, de firma Schlüter-Systems KG, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens alsook de wettelijke verplichtingen die hier aan de basis liggen zeer ernstig. De wettelijke voorschriften vereisen volledige transparantie met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Alleen als de verwerking voor u als betrokken persoon te begrijpen is, bent u voldoende geïnformeerd over zin, doel en omvang van de verwerking. In deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens leggen wij u daarom uitvoerig uit welke zogeheten persoonsgegevens door ons worden verwerkt bij het gebruik van de website https://www.schlueter.de en alle hiernaar verwijzende andere webpagina’s (zie definities hieronder, punt 2).

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG) en overige voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming is de firma

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
Duitsland

Tel.:+ 49 2371 971-0
Fax:+ 49 2371 971-111

E-mailadres: info@schlueter.de
Website: https://www.schlueter.de/index.aspx

Hierna te noemen “Verantwoordelijke” of “Wij”.

Beveiligingsdeskundige:

E-mail: datenschutz@schlueter.de

Houd er a.u.b. rekening mee dat u via links naar onze website op andere internetpagina’s terecht kunt komen die niet door ons, maar door derden worden beheerd. Dergelijke links worden door ons duidelijk aangeduid of zijn te herkennen aan de gewijzigde adresregel in uw browser. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften op het gebied van de gegevensbescherming en voor een veilige omgang met uw persoonsgegevens op deze door derden beheerde websites.

2. Definities

2.1. Uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming [hierna te noemen: AVG]

Deze verklaring m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens maakt gebruik van de begrippen van de wettekst van de AVG. De definities (art. 4 AVG) kunt u bijv. bekijken op https://dejure.org/gesetze/DSGVO/4.html.

2.2. Cookies

Cookies zijn kleine informatie-eenheden die door een website op uw toestel worden opgeslagen of daar worden uitgelezen. Dit dient ervoor deze informatie op een later tijdstip opnieuw te kunnen gebruiken. Ze bevatten letter- en cijfercombinaties om bijv. bij een volgende verbinding met de website die het cookie plaatst, de gebruiker en zijn instellingen te herkennen, ervoor te zorgen dat men in een gebruikersaccount ingelogd blijft of om een bepaald gebruiksgedrag statistisch te analyseren.

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens slechts voor zover dit wettelijk is toegestaan. Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgeven in de hieronder beschreven gevallen (zie onder punt 4.).

Zodra het doel van de verwerking komt te vervallen, worden de persoonsgegevens verwijderd of beveiligd door technische en organisatorische maatregelen (bijv. pseudonimisering, versleuteling). Dit gebeurt ook wanneer een verplichte bewaartermijn afloopt, tenzij verdere opslag van de persoonsgegevens noodzakelijk is in het kader van het afsluiten of het nakomen van een overeenkomst.

Voor zover wij niet wettelijk verplicht zijn gegevens langdurig te bewaren of ter beschikking te stellen aan derden (met name het Openbaar Ministerie), hangt de beslissing over welke persoonsgegevens door ons worden verzameld, hoe lang ze worden opgeslagen en in welke mate u deze indien nodig openbaar dient te maken, af van de websitefuncties waarvan u in een bepaald geval gebruik maakt.

4. Gegevensverwerking in verband met het gebruik van de website

Het gebruik van de website en zijn functies vereist een regelmatige verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

4.1. Informatief gebruik van de website

Wanneer u onze website bezoekt en er louter informatief gebruik van maakt – dat wil zeggen zonder gebruik van extra functies als contactformulier of sociale media plug-ins – dan worden door ons automatisch persoonsgegevens verzameld. Het gaat hierbij om de volgende informatie: IP-adres van uw toestel en datum en tijd van het bezoek aan de website. Deze informatie wordt doorgegeven door uw browser voor zover u deze niet zodanig hebt geconfigureerd dat de overdracht van de informatie wordt onderdrukt. Om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen, hebben wij een deel van het IP-adres nodig. Dit ligt ook in ons legitieme belang, om welke reden de verwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AVG is toegestaan. Uw IP-adres wordt echter onmiddellijk na registratie door ons geanonimiseerd door de laatste drie cijfers van het IP-adres te verwijderen. Daarna is het niet meer mogelijk om het IP-adres naar u te herleiden.

4.2. Google Web Fonts

Als u onze website bezoekt, worden voor een uniforme weergave van lettertypen zogeheten web-lettertypes gedownload. Deze inhoud wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") beschikbaar gesteld. Wanneer u een pagina van onze website opent, laadt uw browser de benodigde web-lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor wordt Google op de hoogte gebracht van het feit dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres.

Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt t.b.v. een uniforme en aantrekkelijke weergave van onze website. Dit ligt in het legitieme belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG. Gegevens overdragen naar de VS geschiedt volgens uitvoeringsbesluit 2016/1250 van de EU-commissie (EU-VS-privacyschild).

Wij registreren uw IP-adres om deze aan Google beschikbaar te kunnen stellen. Als uw browser geen web-lettertypen ondersteunt of u deze functie hebt gedeactiveerd, vindt er geen gegevensoverdracht plaats.

Meer informatie over Google Web lettertypen is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq. De privacyverklaring van Google is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy/.

4.3. Google Maps

Delen van onze website maken voor de integratie van kaartgegevens gebruik van functies van Google Maps. Deze inhoud wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") beschikbaar gesteld. Hierdoor kunnen interactieve kaarten rechtstreeks in de website worden weergegeven en is het gebruik van de kaartfunctie mogelijk. Bij het oproepen van de subpagina van onze website waarop Google Maps wordt gebruikt, laadt uw browser de daarvoor benodigde code van Google. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor wordt Google op de hoogte gebracht van het feit dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Tevens kan Google cookies op uw toestel opslaan – tenzij u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies in uw browser – of cookies uitlezen. Er kunnen ook locatiegegevens worden verzameld, als u dit toestaat in uw browser. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of u bent ingelogd via een Google-gebruikersaccount. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens aan uw Google-gebruikersaccount gekoppeld. Als u een dergelijke koppeling niet wenst, moet u uitloggen voordat u gebruik maakt van de kaartfunctie.

Het gebruik van Google Maps gebeurt ten behoeve van een aantrekkelijke comfortabele vormgeving van onze website en dient ervoor de vindbaarheid te vergemakkelijken van plaatsen die door ons op de website worden getoond. Dit ligt in het legitieme belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG. Gegevens overdragen naar de VS geschiedt volgens uitvoeringsbesluit 2016/1250 van de EU-commissie (EU-VS-privacyschild).

Wij registreren uw IP-adres om deze aan Google beschikbaar te kunnen stellen. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar de desbetreffende gedeelten van onze website kunnen zonder deze beschikbaarstelling niet worden gebruikt.

Meer informatie is te vinden in de privacyverklaring van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

4.4. Sociale media: Twitter

Als u onze website bezoekt, wordt voor een meer persoonlijke presentatie en om u een eenvoudige interconnectie te bieden een plug-in geladen die een zogeheten ‘Deel’-knop toevoegt. Deze knop wordt door Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland ("Twitter") beschikbaar gesteld. Bij het oproepen van onze website laadt uw browser de daarvoor benodigde code van Twitter. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van Twitter. Hierdoor wordt Twitter op de hoogte gebracht van het feit dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Tevens kan Twitter cookies op uw toestel opslaan – tenzij u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies in uw browser – of cookies uitlezen.

Het gebruik van de Twitter plug-in gebeurt t.b.v. een meer persoonlijke vormgeving van onze website en stelt u in staat afzonderlijke delen van onze website snel op uw account bij Twitter te tonen of te becommentariëren. Dit ligt in het legitieme belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG.

Wij registreren uw IP-adres om deze aan Twitter beschikbaar te kunnen stellen. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar het gebruik van de plug-in is zonder deze beschikbaarstelling niet mogelijk.

Als u niet wilt dat Twitter de via onze website verzamelde persoonsgegevens aan uw Twitter-account koppelt, moet u uitloggen voordat u onze website bij Twitter bezoekt. De privacyverklaring van Twitter is te vinden op https://twitter.com/privacy/.

4.5. Sociale media plug-in: YouTube

Delen van onze website maken voor de weergave van video-inhoud gebruik van de diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, ("YouTube"). Bij het oproepen van de desbetreffende pagina’s laadt uw browser de voor de weergave van de video benodigde code van YouTube. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding tot stand brengen met de servers van YouTube. Hierdoor wordt YouTube op de hoogte gebracht van het feit dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Tevens kan YouTube cookies op uw toestel opslaan – tenzij u geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies in uw browser – of cookies uitlezen.

Het gebruik van de YouTube-plug-in gebeurt t.b.v. een meer persoonlijke presentatie van onze website en om de weergave van video-inhoud mogelijk te maken. Dit ligt in het legitieme belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG. Gegevens overdragen naar de VS geschiedt volgens uitvoeringsbesluit 2016/1250 van de EU-commissie (EU-VS-privacyschild).

Wij registreren uw IP-adres om deze aan YouTube beschikbaar te kunnen stellen. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar de desbetreffende gedeelten van onze website kunnen zonder deze beschikbaarstelling niet worden gebruikt.

Als u niet wilt dat YouTube de via onze website verzamelde persoonsgegevens aan uw YouTube-account koppelt, moet u uitloggen voordat u onze website bij YouTube bezoekt. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/intl/de/yt/about/. De privacyverklaring van YouTube vindt u op https://policies.google.com/privacy.

4.6. Sociale media: Instagram

Binnen ons online aanbod worden functies en inhoud van de dienst Instagram, aangeboden door de firma Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS, opgenomen. Hierbij kan bijv. inhoud als foto’s, video’s of teksten en buttons behoren, waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Instagram kunnen delen.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door ons wordt beheerd en waarop een Instagram-component (Instagram-button) is geïntegreerd, wordt door toedoen van de desbetreffende Instagram-component via uw webbrowser automatisch een weergave van de desbetreffende component van Instagram gedownload. In het kader van deze technische procedure wordt Instagram geïnformeerd over welke concrete subpagina van onze website door u wordt bezocht. Indien u lid van het platform Instagram bent, kan Instagram de oproep van bovengenoemde content en functies koppelen aan de daar aanwezige gebruikersprofielen.

Het gebruik van de Instagram plug-in gebeurt t.b.v. een meer persoonlijke vormgeving van onze website en stelt u in staat afzonderlijke delen van onze website snel op uw account bij Instagram te tonen of te becommentariëren. Dit ligt in het legitieme belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG.

Wij registreren uw IP-adres om deze aan Instagram beschikbaar te kunnen stellen. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar het gebruik van de plug-in is zonder deze beschikbaarstelling niet mogelijk.

Meer informatie over de privacyverklaring van Instagram vindt u op: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

4.7. Sociale media: XING

Binnen ons online aanbod worden functies en inhoud van de dienst Xing, aangeboden door XING AG, Dammtorstraße 29-32, D-20354 Hamburg, Duitsland, opgenomen. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat het aangaan van contacten door gebruikers met bestaande zakelijke relaties en het leggen van nieuwe zakelijke contacten mogelijk maakt. Hierbij kan bijv. inhoud als foto’s, video’s of teksten en buttons behoren, waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod binnen Xing kunnen delen.

Bij elk bezoek aan een van onze pagina’s die functies van Xing bevat, wordt een verbinding met servers van Xing tot stand gebracht. Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door ons wordt beheerd en waarop een Xing-component (Xing plug-In) is geïntegreerd, wordt door toedoen van de desbetreffende Xing-component via uw webbrowser automatisch een weergave van de desbetreffende component van Xing gedownload. Meer informatie over de Xing plug-ins kan worden opgevraagd via https://dev.xing.com/plugins. In het kader van deze technische procedure wordt Xing geïnformeerd over welke concrete subpagina van onze website door u wordt bezocht. Indien de gebruikers leden zijn van het platform Xing, kan Xing de oproep van bovengenoemde content en functies koppelen aan de daar aanwezige gebruikersprofielen.

Het gebruik van XING gebeurt t.b.v. een meer persoonlijke presentatie van onze website en stelt u in staat afzonderlijke delen van onze website snel op uw account bij XING te tonen en snel contacten tot stand te brengen. Dit ligt in het legitieme belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG.

Meer informatie over de privacyverklaring van Xing vindt u hier: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

4.8. Sociale media: LinkedIn

Op onze website zijn plug-ins geïntegreerd van het sociale netwerk LinkedIn van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (hierna te noemen “LinkedIn”). De LinkedIn plug-ins herkent u aan het LinkedIn-logo of de “Deel”-knop (“aanbevelen”) op deze website. Bij elk bezoek aan een van onze pagina’s die functies van LinkedIn bevat, wordt een verbinding met servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u onze websites met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de LinkedIn “Deel”-knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw LinkedIn-account, kunt u op uw LinkedIn-profiel een link naar de inhoud van deze website maken. Daardoor kan LinkedIn het bezoek aan deze website koppelen aan uw gebruikersaccount.

Het gebruik van LinkedIn plug-ins gebeurt t.b.v. een meer persoonlijke vormgeving van onze website. Dit ligt in het legitieme belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.9. Website-analysedienst: Google Analytics

Wanneer u onze website bezoekt, wordt voor een statistische analyse van het gebruik van de website de dienst Google Analytics gebruikt. Deze dienst wordt door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google") beschikbaar gesteld. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van deze website mogelijk maken. Door gebruik te maken van de website genereren de cookies gegevens die worden verzonden naar Google in de VS en daar worden opgeslagen. Daarbij waarborgen wij door het gebruik van de toevoeging “anonymizeIp()” dat Google Analytics slechts een verkorte versie van uw IP-adres naar Google doorstuurt. U kunt weigeren toestemming te geven voor het gebruik van cookies die op uw toestel worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is.

Google Analytics wordt gebruikt t.b.v. de economische optimalisatie en de op de wensen van de klant afgestemde vormgeving van onze website. Dit ligt in het legitieme belang als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG. Verder hebben wij met Google een overeenkomst gesloten inzake orderverwerking en voldoen volledig aan de strenge voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics. Gegevens overdragen naar de VS geschiedt volgens uitvoeringsbesluit 2016/1250 van de EU-commissie (EU-VS-privacyschild).

Uw IP-adres wordt door ons geregistreerd om de ingekorte versie ervan aan Google in de VS beschikbaar te stellen. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen; het gebruik van onze website is ook mogelijk zonder deze beschikbaarstelling. U kunt het beschikbaar stellen van deze persoonsgegevens voorkomen door de add-on op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de te installeren.

Meer informatie over Google Analytics vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/. De privacyverklaring van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

4.10. Zoekmachine- en analysedienst: Cludo

Op onze website maken wij gebruik van diensten van de zoekmachine “Cludo”, beschikbaar gesteld door Cludo, Bremerholm 4, DK-1069 Copenhagen K, Denemarken (“Cludo”). Cludo biedt een effectieve prioriteitstelling van de meest relevante inhoud in de zoekresultaten en daarmee een controle van de invoer in het zoekvenster. Als u een zoekterm in het zoekveld invoert, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cludo. Daarbij worden uw IP-adres en de zoekopdracht aan Cludo doorgegeven.

Cludo wordt gebruikt t.b.v. de zoekmachineoptimalisatie en de op de wensen van de klant afgestemde vormgeving van onze website. Deze doelen vormen een gerechtvaardigd belang van ons als bedoeld in art. 6 lid 1 sub AVG.

Meer informatie over Cludo is te vinden op https://www.cludo.com/. De privacyverklaring van Cludo is te vinden op: https://www.cludo.com/privacy-policy/

4.11. Functies: Contactformulier/verzoek om contact per e-mail

Als u het contactformulier op onze website gebruikt of ons een e-mail schrijft, worden de door u aldaar verstrekte persoonsgegevens door ons verwerkt. Deze informatie wordt doorgegeven door uw browser of e-mailclient en opgeslagen in onze informatietechnische systemen. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om uw aanvraag te kunnen beantwoorden. Ook worden uw IP-adres en datum en tijdstip van de contactaanvraag opgeslagen als u ons een e-mail schrijft.

De gegevensverwerking dient voor de beantwoording van uw aanvraag, voor het voorkomen van misbruik van het contactformulier en voor het waarborgen van de veiligheid van onze informatietechnische systemen.

Deze verwerking is rechtmatig, omdat de beantwoording van uw aanvraag en de bescherming van onze informatietechnische systemen een gerechtvaardigd belang vormen in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

De persoonsgegevens worden zolang opgeslagen als dit voor de beantwoording van uw aanvraag noodzakelijk is. Mocht uw aanvraag resulteren in het op een later tijdstip aangaan van een overeenkomst, dan worden de desbetreffende gegevens opgeslagen zolang dit voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijk is. Daarna worden de persoonsgegevens routinematig verwijderd. Wij voegen deze persoonsgegevens niet samen met andere gegevensbronnen. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Het doorgeven van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie is niet beoogd. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken, maar het gebruik van het contactformulier of de verzending van een e-mail is zonder die gegevens niet mogelijk.

4.12. Functies: Aanmelding voor seminars

U kunt zich op onze website aanmelden voor onze seminars. In dat geval worden de door u bij de aanvraag verstrekte persoonsgegevens door uw browser aan ons doorgegeven en in onze informatietechnische systemen opgeslagen. Als u al klant van ons bent, dan is het voldoende uw klantnummer en e-mailadres in te vullen; de rest van de persoonsgegevens halen wij uit uw klantenrekening. Daarnaast worden ook uw IP-adres en het tijdstip van de aanvraag opgeslagen.

Het gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens dient voor het voorbereiden en organiseren van het seminar waaraan u wilt deelnemen. Dit gebruik is rechtmatig, omdat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 sub a AVG en omdat de gegevens vereist zijn voor het aangaan van de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 sub b AVG. Het opslaan van het IP-adres en het tijdstip van aanmelding dient om de betrouwbaarheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Dit ligt ook in ons legitieme belang, om welke reden de verwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AVG is toegestaan.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot het seminar is afgelopen. Wij voegen deze persoonsgegevens niet samen met andere gegevensbronnen. Het doorgegeven van gegevens aan derden gebeurt uitsluitend in het kader van het seminar (bijv. voor een hotelboeking op verzoek van de seminardeelnemer). Het doorgeven van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie is niet beoogd. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken, maar de toezending van reclamemateriaal of aanbiedingen is zonder die gegevens niet mogelijk.

4.13. Functies: Aanvraag van reclamemateriaal of aanbiedingen

U kunt op onze website individuele aanbiedingen over onze producten aanvragen of reclamemateriaal naar u laten sturen. In dat geval worden de door u bij de aanvraag verstrekte persoonsgegevens door uw browser aan ons doorgegeven en in onze informatietechnische systemen opgeslagen. Als u al klant van ons bent, dan is het voldoende uw klantnummer en e-mailadres in te vullen; de rest van de persoonsgegevens halen wij uit uw klantenrekening. Daarnaast worden ook uw IP-adres en het tijdstip van de aanvraag opgeslagen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor het samenstellen en verzenden van individuele aanbiedingen resp. het verzenden van reclamemateriaal. Deze verwerking is rechtmatig, omdat zij voor de uitvoering van precontractuele maatregelen volgens art. 6 lid 1 sub b AVG noodzakelijk is en de beantwoording van uw aanvraag een gerechtvaardigd belang van ons vormt in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Het opslaan van het IP-adres en het tijdstip van de aanvraag dient om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Dit ligt ook in ons legitieme belang, om welke reden de verwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AVG is toegestaan.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden zolang opgeslagen als nodig is voor de verzending van reclamemateriaal resp. aanbiedingen of – indien een overeenkomst wordt gesloten – voor de nakoming van de overeenkomst. Daarna worden de gegevens routinematig verwijderd. Wij voegen deze persoonsgegevens niet samen met andere gegevensbronnen. Gegevens worden uitsluitend doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de nakoming van de overeenkomst (bijv. aan transportfirma). Het doorgeven van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie is niet beoogd. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken, maar de toezending van reclamemateriaal of aanbiedingen is zonder die gegevens niet mogelijk.

4.14. Functies: Nieuwsbrief

U kunt via onze website een abonnement nemen op onze nieuwsbrief, waardoor u op de hoogte blijft van nieuwtjes en aanbiedingen. In dat geval worden de door u bij de aanmelding verstrekte persoonsgegevens door uw browser aan ons doorgegeven en in onze informatietechnische systemen opgeslagen. Bovendien worden uw IP-adres en het tijdstip van de aanmelding opgeslagen.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de persoonlijke vormgeving en de verzending van de nieuwsbrief. Dit gebruik is rechtmatig, omdat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven conform art. 6 lid 1 sub a AVG en omdat er ook overigens voor ons een gerechtvaardigd belang bestaat in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG. Het opslaan van uw IP-adres en van het inlogtijdstip dient als bewijs van uw toestemming, waartoe wij volgens art. 6 lid 1 sub c AVG verplicht zijn.

De door u verstrekte persoonsgegevens blijven opgeslagen totdat uw abonnement bij ons wordt opgezegd. Wij voegen deze persoonsgegevens niet samen met andere gegevensbronnen. Er worden geen gegevens doorgegeven aan derden. Het doorgeven van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie is niet beoogd. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar het nemen van een abonnement op onze nieuwsbrief is zonder deze beschikbaarstelling niet mogelijk.

4.15. Aanmelding bij evenementen

U hebt de mogelijkheid zich aan te melden voor evenementen die op de website worden aangegeven. In dat geval worden de door u bij de aanmelding verstrekte persoonsgegevens door uw browser aan ons doorgegeven en in onze informatietechnische systemen opgeslagen. Bovendien worden uw IP-adres en het tijdstip van de aanmelding opgeslagen.

Het gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens dient voor het voorbereiden en organiseren van het evenement waaraan u wilt deelnemen. Dit gebruik is rechtmatig, omdat de gegevens vereist zijn voor het aangaan van de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 sub b AVG. Het opslaan van het IP-adres en het tijdstip van aanmelding dient om de betrouwbaarheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Dit ligt ook in ons legitieme belang, om welke reden de verwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AVG is toegestaan.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden bewaard tot het evenement is afgelopen. Wij voegen deze persoonsgegevens niet samen met andere gegevensbronnen. Gegevens worden uitsluitend doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de organisatie van het seminar (bijv. aan een samenwerkingspartner die de ruimtes beschikbaar stelt). Het doorgeven van gegevens aan een derde land of een internationale organisatie is niet beoogd. U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar u kunt seminars alleen bijwonen wanneer u dat wel hebt gedaan.

4.16. Deelname aan kansspelen

U krijgt de kans deel te nemen aan kansspelen die door ons worden georganiseerd. Voor deelname aan een kansspel en om u op de hoogte te kunnen stellen als u hebt gewonnen, hebben wij persoonsgegevens van u nodig (zoals uw achter- en voornaam, en e-mailadres). Als het kansspel via onze website wordt gespeeld, worden bovendien uw IP-adres en het tijdstip van deelname opgeslagen.

Het gebruik van de door u verstrekte persoonsgegevens dient voor het voorbereiden en organiseren van het kansspel waaraan u wilt deelnemen. Dit gebruik is rechtmatig, omdat de gegevens vereist zijn voor het aangaan van de overeenkomst volgens art. 6 lid 1 sub b AVG. Het opslaan van het IP-adres en het tijdstip van de deelname dient om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Dit ligt ook in ons legitieme belang, om welke reden de verwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AVG is toegestaan.

Uw gegevens worden in principe niet aan derden doorgegeven, tenzij het verstrekken hiervan nodig is voor het spelen van het kansspel of het versturen van de prijs. Aan het einde van het kansspel worden de door u verstrekte gegevens voor het spelen van het spel weer verwijderd, tenzij u erin hebt toegestemd dat ze verder worden verwerkt (bijvoorbeeld voor een nieuwsbrief). U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar deelname aan het kansspel is zonder deze beschikbaarstelling niet mogelijk.

4.17. Sollicitatie

Voor sollicitaties kunt u terecht op onze website www.schlueter.de/stellenangebote of u kunt een sollicitatiebrief sturen naar het e-mailadres of het postadres die op www.azubis.schlueter.de/bewerbungen staan aangegeven. In het kader van de sollicitatieprocedure vragen wij u om persoonsgegevens die verder zullen worden verwerkt. Alleen die persoonsgegevens worden opgeslagen die u ons ter beschikking stelt in het kader van de sollicitatie (met name basisgegevens, communicatiegegevens, en - indien u deze aan ons doorgeeft - tevens certificaten, aanvullende kwalificaties, CV, salariswensen, vroegst mogelijke aanvangsdatum, eventuele mededelingen en inhoud van documenten die u hebt geüpload). Zodra u ons een e-mail of sollicitatie per post toestuurt, wordt deze informatie aan ons doorgegeven. Daarnaast worden ook uw IP-adres en het tijdstip van de sollicitatie opgeslagen.

De wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de sollicitatieprocedure is vastgelegd in art. 88 lid 1 AVG in samenhang met § 26 lid 1 pag. 1 van de Duitse wet op gegevensbescherming (hierna BDSG genoemd). Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij u daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven volgens § 26 lid 2 BDSG (bijv. aan andere ondernemingen binnen de Schlüter-groep). Het opslaan van het IP-adres en het tijdstip van de sollicitatie dient om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te garanderen. Dit ligt ook in ons legitieme belang, om welke reden de verwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AVG is toegestaan.

Wij bewaren uw gegevens tot aan het einde van de sollicitatieprocedure. Uiterlijk zes maanden daarna worden gegevens met betrekking tot niet-succesvolle sollicitaties verwijderd. Mits u daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft (bijv. voor opname in een talentenpool), bewaren wij uw gegevens maximaal twee jaar. Daarna worden de gegevens verwijderd als de sollicitatie niet succesvol was. Dit is ook van toepassing wanneer u uw toestemming intrekt. Uw persoonsgegevens worden niet aan een derde land of een internationale organisatie doorgegeven.

U bent niet verplicht deze persoonsgegevens beschikbaar te stellen, maar uw sollicitatie kan zonder deze beschikbaarstelling niet in behandeling worden genomen.

5. Rechten van betrokkenen

U hebt als belanghebbende het recht op inzage volgens art. 15 AVG, het recht om te eisen dat gegevens worden gecorrigeerd volgens art. 16 AVG, het recht om gegevens te laten verwijderen volgens art. 17 AVG, het recht om te bepalen dat er slechts beperkt van de gegevens gebruik gemaakt mag worden volgens art. 18 AVG alsook het recht op gegevensoverdracht volgens art. 20 AVG. Bij het recht op inzage en bij het recht om gegevens te laten verwijderen gelden de beperkingen genoemd in §§ 34, 35 van de Duitse wet op de gegevensbescherming [hierna te noemen: BDSG]. Daarnaast bestaat er het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie op het gebied van de gegevensbescherming (art. 77 AVG in combinatie met § 19 BDSG).

6. Geautomatiseerde beslissingen per individueel geval inclusief profiling

Geautomatiseerde beslissingen per individueel geval inclusief profiling vinden niet plaats.

7. Mededelingsplicht van de verantwoordelijke

Wij informeren alle ontvangers, aan wie wij uw persoonsgegevens ter beschikking stellen, over elke correctie of verwijdering van de persoonsgegevens of een beperking op de verwerking volgens art. 16, art. 17 lid 1 en art. 18 AVG, tenzij de communicatie onmogelijk of buitensporig moeilijk is.

Wij informeren u over de ontvanger, als u daarom vraagt.

8. Recht van bezwaar

U hebt – om redenen die met uw specifieke situatie te maken hebben – te allen tijde het recht om bezwaar te uiten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, op grond van art. 6 lid 1 sub e of f AVG. Als persoonsgegevens worden gebruikt in het kader van direct mail, dan hebt u te allen tijde het recht bezwaar in te dienen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor dergelijke reclameactiviteiten. Intrekking van de toestemming kan informeel gebeuren door een mededeling aan:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
Duitsland

E-mailadres: widerspruch@schlueter.de

9. Recht op intrekking van de toestemming om persoonsgegevens te gebruiken

U hebt volgens art. 7 lid 3 sub 4 AVG te allen tijde het recht uw toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van het gebruik van gegevens tot aan het moment van intrekking van de toestemming wordt hierdoor niet aangetast. Dit betekent dat intrekking van de toestemming geldt voor het na de intrekking geplande gebruik. Intrekking van de toestemming kan informeel gebeuren, per post of e-mail. Maakt u bezwaar, dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer gebruiken, tenzij dit is toegestaan op grond van een andere (wettelijke) bepaling. Als u bezwaar maakt en er bestaat geen andere rechtvaardigingsgrond, dan moeten op grond van art. 17 lid 2 sub b AVG de persoonsgegevens op uw verzoek onverwijld worden verwijderd. Intrekking van de toestemming kan informeel gebeuren door een mededeling aan:

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
D-58640 Iserlohn
Duitsland

E-mailadres: widerspruch@schlueter.de