Leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Algemene bepalingen
  Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller de onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden. Wanneer ze geen schriftelijke wijziging ondergaan, blijven die de hele zakenrelatie lang van kracht. We wijzen eventuele aankoopvoorwaarden van de klant af wanneer die afwijken van onze voorwaarden. Enkel wanneer wij afwijkende individuele voorwaarden van de koper schriftelijk aanvaarden, zijn ze voor ons bindend.
 2. Offerten en prijzen
  Wanneer niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de offerten vrijblijvend en niet bindend. Voor alle leveringen geldt als verkoopprijs de prijs die op de dag van de levering van kracht is. In alle gevallen geldt enkel de meest recente prijslijst. Wanneer niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden alle prijzen zonder BTW.
 3. Levering, in ontvangstname, plaats van handeling
  Alle bestellingen worden verstuurd op kosten en risico van de besteller vanaf de fabriek of ons magazijn, ook bij een vrachtvrije levering. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die tijdens het transport of op de plaats van bestemming ontstaat. De besteller dient voor de overname van de goederen de eventuele schade of het verlies aan de transporteur te melden en dit aan te geven om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. De leveringsmogelijkheid is voor alle bestellingen voorbehouden. Een te late levering geeft de besteller het recht af te zien van de bestelling, maar geeft hem geen recht op schadevergoeding. We stellen ons niet borg voor een tijdige levering.
 4. Waarborg
  Klachten moeten onmiddellijk na ontvangst van de goederen en in elk geval vóór de verwerking ervan worden ingediend. Ruil van of korting op de goederen kan weliswaar worden bedongen, maar andere aanspraken wegens een gebrekkige levering worden niet aanvaard. De plaats van handeling is ook bij een franco levering de laadplaats in Iserlohn. Bij verkoop volgens monster wordt enkel gegarandeerd dat de goederen overeenstemmen met de kenmerken van dat monster. Voor de verwerking van onze producten verwijzen wij naar onze op dat ogenblik meest recente brochures en technische databladen. Dit kader overstijgende toezeggingen in verband met een of andere toepassing worden enkel gedaan als die afzonderlijk en schriftelijk worden bevestigd. Advies en gebruiksaanwijzingen worden op basis van ervaringen en proeven naar eer en geweten meegedeeld en verbinden ons tot niets, behalve indien de tekortkomingen aan het geleverde product van die aard zijn dat de koper volgens de wet aanspraak mag maken op garantie of schadevergoeding. De gebruiker van het product moet bij elke inbouwsituatie en voor de verwerking ervan nagaan of het vrij is van gebreken en of het zich leent voor het voorziene doel. Voor de verwerking van dergelijke producten, die bij voorbeeld wegens hun innovatief karakter niet voldoen aan de erkende regels van de techniek, dient de klant (verwerker) daarvoor met de bouwheer de nodige afspraken te maken.
 5. Betaling
  De factuur moet op de vervaldag in euro worden betaald. Betalingskorting en overige kortingen worden alleen dan toegestaan als daarvoor speciale afspraken werden gemaakt. Een betalingskorting op nieuwe facturen is uitgesloten wanneer oudere, reeds vervallen facturen nog niet zijn betaald. Bij niet-contractuele betaling behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, vanaf de vervaldag intresten ter hoogte van 5% boven de basis rentevoet (§247, alinea 1 BGB) p.a. aan te rekenen. Ter betaling aanvaarde promesses, wissels of cheques gelden pas na hun inning als betaling. De niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of andere ons na afsluiting ter ore gekomen omstandigheden die de solvabiliteit van de koper nadelig beïnvloeden, kunnen al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar maken en geven ons het recht het leveringscontract op te zeggen. Leveringen aan ons onbekende klanten, kleine bestellingen, of om redenen die wij om de een of andere reden noodzakelijk achten, kunnen door ons onder rembours worden verzonden of mogen enkel worden afgehaald mits contante betaling.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blijven onze eigendom tot al onze vorderingen uit de zakenrelatie tegenover de koper zijn ingelost. De koper verbindt zich ertoe de eventuele aanspraken van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen onmiddellijk aan ons mee te delen. Als de koper de geleverde goederen of de ermee vervaardigde componenten voortverkoopt, zodat ze wezenlijk deel gaan uitmaken van de eigendom van de derde, gaan de voor de verkoper uit de verkoop of de inbouw ontstane aanspraken en nevenrechten tegenover zijn afnemer of derde op ons over. Hiervoor is geen speciale akte van overdracht nodig. Rechten uit het eigendomsvoorbehoud gelden tot en met de volledige vrijstelling van eventuele verbintenissen die de verkoper/leverancier heeft aangegaan in het belang van de koper/afnemer.
 7. Afwijkingen
  Om geldig te zijn, moeten afwijkingen op de bovenstaande voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen. Mondelinge of telefonische overeenkomsten zijn enkel bindend als ze schriftelijk worden bevestigd. Tegenstrijdige voorwaarden van de koper worden niet aanvaard. Als individuele clausules van deze verkoopen leveringsvoorwaarden strijdig zouden zijn met dwingend recht, wordt de rechtsgeldigheid van de andere clausules hierdoor niet beïnvloed.
 8. Bevoegde rechtbank en afsluitende opmerking
  Wanneer de koper een in het handelsregister ingeschreven handelaar is, of de andere voorwaarden van § 38 ZPO van toepassing zijn, is de bevoegde rechtbank die van Iserlohn of Hagen, ook voor rechtszaken in verband met wissels of cheques. Voor alle geschillen in het kader van het contract is enkel het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, zoals dat voor de handel tussen bewoners van het land in het binnenland geldt, doorslaggevend. De nietigheid van individuele clausules van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de andere clausules.
LIPROTEC-brochure 2019
Meer informatie

LIPROTEC-brochure om te downloaden

Brochure als PDF