Cookies op de Schlüter website

Wij gebruiken cookies om u zo comfortabel mogelijk op onze website te laten navigeren. Als u klikt op “accepteren” en uw cookie-instellingen niet wijzigt, geeft u ons toestemming om cookies te gebruiken. U kunt deze instelling te allen tijde weer veranderen. Bijkomende informatie

Leverings- en betalingsvoorwaarden

 1. Algemene bepalingen
  Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de besteller de onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden. Wanneer ze geen schriftelij ke wij ziging ondergaan, blij ven die de hele zakenrelatie lang van kracht. We wij zen eventuele aankoopvoorwaarden van de klant af wanneer die afwij ken van onze voorwaarden. Enkel wanneer wij afwij kende individuele voorwaarden van de koper schriftelij k aanvaarden, zij n ze voor ons bindend.
 2. Offerten en prijzen
  Wanneer niet uitdrukkelij k anders is overeengekomen, zij n de offerten vrij blij vend en niet bindend. Voor alle leveringen geldt als verkoopprij s de prij s die op de dag van de levering van kracht is. In alle gevallen geldt enkel de meest recente prij slij st. Wanneer niet uitdrukkelij k anders is vermeld, gelden alle prij zen zonder BTW.
 3. Levering, in ontvangstname, plaats van handeling
  Alle bestellingen worden verstuurd op kosten en risico van de besteller vanaf de fabriek of ons magazij n, ook bij een vrachtvrij e levering. We kunnen niet aansprakelij k worden gesteld voor schade die tij dens het transport of op de plaats van bestemming ontstaat. De besteller dient voor de overname van de goederen de eventuele schade of het verlies aan de transporteur te melden en dit aan te geven om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. De leveringsmogelij kheid is voor alle bestellingen voorbehouden. Een te late levering geeft de besteller het recht af te zien van de bestelling, maar geeft hem geen recht op schadevergoeding. We stellen ons niet borg voor een tij dige levering.
 4. Waarborg
  Klachten moeten onmiddellij k na ontvangst van de goederen en in elk geval vóór de verwerking ervan worden ingediend. Ruil van of korting op de goederen kan weliswaar worden bedongen, maar andere aanspraken wegens een gebrekkige levering worden niet aanvaard. De plaats van handeling is ook bij een franco levering de laadplaats in Iserlohn. Bij verkoop volgens monster wordt enkel gegarandeerd dat de goederen overeenstemmen met de kenmerken van dat monster. Voor de verwerking van onze producten verwij zen wij naar onze op dat ogenblik meest recente brochures en technische databladen. Dit kader overstij gende toezeggingen in verband met een of andere toepassing worden enkel gedaan als die afzonderlij k en schriftelij k worden bevestigd. Advies en gebruiksaanwij zingen worden op basis van ervaringen en proeven naar eer en geweten meegedeeld en verbinden ons tot niets, behalve indien de tekortkomingen aan het geleverde product van die aard zij n dat de koper volgens de wet aanspraak mag maken op garantie of schadevergoeding. De gebruiker van het product moet bij elke inbouwsituatie en voor de verwerking ervan nagaan of het vrij is van gebreken en of het zich leent voor het voorziene doel. Voor de verwerking van dergelij ke producten, die bij voorbeeld wegens hun innovatief karakter niet voldoen aan de erkende regels van de techniek, dient de klant (verwerker) daarvoor met de bouwheer de nodige afspraken te maken.
 5. Betaling
  De factuur moet op de vervaldag in euro worden betaald. Betalingskorting en overige kortingen worden alleen dan toegestaan als daarvoor speciale afspraken werden gemaakt. Een betalingskorting op nieuwe facturen is uitgesloten wanneer oudere, reeds vervallen facturen nog niet zij n betaald. Bij niet-contractuele betaling behouden wij ons het recht voor, zonder aanmaning, vanaf de vervaldag intresten ter hoogte van 5% boven de basis rentevoet (§247, alinea 1 BGB) p.a. aan te rekenen. Ter betaling aanvaarde promesses, wissels of cheques gelden pas na hun inning als betaling. De niet-naleving van de betalingsvoorwaarden of andere ons na afsluiting ter ore gekomen omstandigheden die de solvabiliteit van de koper nadelig beïnvloeden, kunnen al onze vorderingen onmiddellij k opeisbaar maken en geven ons het recht het leveringscontract op te zeggen. Leveringen aan ons onbekende klanten, kleine bestellingen, of om redenen die wij om de een of andere reden noodzakelij k achten, kunnen door ons onder rembours worden verzonden of mogen enkel worden afgehaald mits contante betaling.
 6. Eigendomsvoorbehoud
  De goederen blij ven onze eigendom tot al onze vorderingen uit de zakenrelatie tegenover de koper zij n ingelost. De koper verbindt zich ertoe de eventuele aanspraken van derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen onmiddellij k aan ons mee te delen. Als de koper de geleverde goederen of de ermee vervaardigde componenten voortverkoopt, zodat ze wezenlij k deel gaan uitmaken van de eigendom van de derde, gaan de voor de verkoper uit de verkoop of de inbouw ontstane aanspraken en nevenrechten tegenover zij n afnemer of derde op ons over. Hiervoor is geen speciale akte van overdracht nodig. Rechten uit het eigendomsvoorbehoud gelden tot en met de volledige vrij stelling van eventuele verbintenissen die de verkoper/leverancier heeft aangegaan in het belang van de koper/afnemer.
 7. Afwijkingen
  Om geldig te zij n, moeten afwij kingen op de bovenstaande voorwaarden schriftelij k worden overeengekomen. Mondelinge of telefonische overeenkomsten zij n enkel bindend als ze schriftelij k worden bevestigd. Tegenstrij dige voorwaarden van de koper worden niet aanvaard. Als individuele clausules van deze verkoopen leveringsvoorwaarden strij dig zouden zij n met dwingend recht, wordt de rechtsgeldigheid van de andere clausules hierdoor niet beïnvloed.
 8. Bevoegde rechtbank en afsluitende opmerking
  Wanneer de koper een in het handelsregister ingeschreven handelaar is, of de andere voorwaarden van § 38 ZPO van toepassing zij n, is de bevoegde rechtbank die van Iserlohn of Hagen, ook voor rechtszaken in verband met wissels of cheques. Voor alle geschillen in het kader van het contract is enkel het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, zoals dat voor de handel tussen bewoners van het land in het binnenland geldt, doorslaggevend. De nietigheid van individuele clausules van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden heeft geen gevolgen voor de andere clausules
LIPROTEC-brochure 2019
Meer informatie

LIPROTEC-brochure om te downloaden

Brochure als PDF