Garantievoorwaarden voor het systeem Schlüter®-LIPROTEC

 1. Algemeen
  De firma Schlüter-Systems KG garandeert de koper een foutloze werking van de led-strips en de bijbehorende elektrische componenten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van verkoop in het kader van de volgende bepalingen. Bij vast ingebouwde LIPROTEC-producten, zoals bijvoorbeeld profielen en eindkappen, bedraagt de garantietijd 5 jaar vanaf de verkoopdatum. Mocht een defect schriftelijk aan ons door worden gegeven binnen de geldende termijn, dan behouden wij ons het recht voor in het kader van de overgenomen garantie een vervanging van het defecte product of de productonderdelen gratis aan de koper te leveren. De plaats van uitvoering is in dat geval de uitleveringslocatie van de betreffende groothandel. Een verdere verplichting van Schlüter-Systems KG tot vergoeding van kosten en schade is uitgesloten, tenzij de koper aantoont dat Schlüter-Systems KG opzettelijk of door grove nalatigheid heeft gehandeld. De koper kan de service alleen accepteren op vertoon van een aankoop- of bestelbon. een bewijs van levering eisen.
   
 2. Garantieverplichting
  De garantieverplichting voor Schlüter-Systems KG geldt niet, wanneer de koper volgende aanwijzingen en maatregelen niet in acht neemt en het gebrek hierop terug te voeren is. De koper moet uitleggen en bewijzen dat de aanwijzingen en maatregelen volledig uitgevoerd en in acht genomen zijn en dat het aangevoerde gebrek van het product of de componenten toe te schrijven is aan van Schlüter-Systems KG.
   
 3. Garantierechten
  Deze garantievoorwaarden houden geen beperking in van de wettelijke garantierechten van de koper, wanneer deze niet rechtsgeldig door de voorgenoemde regelingen opgeheven werden .
   
 4. Opmerking

  4.1
  Er bijzondere kennis vereist voor zowel de planning als de installatie van ledinstallaties . Voor grote ledinstallaties raden wij aan een beroep te doen op een professioneel elektrisch installateur. Voedingen mogen uitsluitend in gebruik genomen worden door een hiertoe gemachtigd elektricien. Het gebruik, de opslag en de inbouw van de componenten of producten vinden plaats buiten onze invloedssfeer en zijn daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper.

  4.2
  Het is de taak van de koper de minimale, maximale en deellengten en de minimale en maximale vermogen van de modules of draden te bepalen en in acht te nemen bij de planning en uitvoering. De afzonderlijke componenten en producten moeten correct op elkaar afgestemd worden (bijv. wat betreft vermogen, kabeleigenschappen en sturingssystemen) .

  4.3
  Bij de opslag, de montage en het gebruik van LED-strips moet men erop bedacht zijn dat het gaat om gevoelige elektronische componenten die omzichtig en voorzichtig behandeld moeten worden. De aanwijzingen in het technisch handboek voor Schlüter-LIPROTEC-PRO, en de gegevens en informatie op de productdatabladen moeten in acht genomen en nageleefd worden.

  4.4
  Lichtkleurmenging (rood/groen/blauw) wordt slechts aanbevolen wanneer men ook werkelijk gebruikt wenst te maken van kleurverloop. Het is mogelijk de kleur wit te verkrijgen door kleurmenging, maar daarbij worden de componenten maximaal belast en wanneer dat continu gebeurt, zal een verkorting van hun levensduur het gevolg zijn. Dit geldt niet voor het gebruik van de witte led in de RGB+W led-strips. Alleen wanneer onze producten als één geheel gebruikt worden met de overeenkomstige componenten, is de grondslag gelegd voor een functiegericht gebruik. Wanneer LIPROTEC-producten of-componenten worden vervangen of gecombineerd met producten van een andere fabrikant, valt dit buiten onze controle en kunnen wij geen garantie bieden. Dit geldt met name maar niet uitsluitend bij het vervangen en/of combineren van sturingssystemen, aangezien bij producten van vreemde fabrikanten de vereiste compatibiliteit niet gegarandeerd is.

  4.5
  PRO-systeem: om het naderhand vervangen van led-strips mogelijk te maken, moet bij het leggen van de kabel rekening worden gehouden met voldoende kabel als “trekreserve” in de opnameprofielen.
  EASY-systeem: om het naderhand vervangen van led-slangen mogelijk te maken, moet bij het leggen van de kabels rekening worden gehouden met de plug & play inbouwdozen voor holle wanden die bij het systeem horen. De inbouwdoos voor holle wanden maakt toegang vanuit de andere richting tot de stekker aan de led-module mogelijk.

  4.6
  PRO-systeem: de led's gaan in principe, afhankelijk van de omgevingstemperatuur, 30.000 tot 40.000 uur mee. Meer informatie over de bedrijfsuren en de levensduur van de led-strips/-slangen is te vinden in de desbetreffende databladen. Als onontkoombaar gevolg van de productietechnische processen zijn bepaalde afwijkingen in de helderheid en de kleur van de LED’s te verwachten. Deze zijn als normaal te beschouwen. Bovendien zijn er afwijkingen mogelijk doordat er – bijvoorbeeld ingevolge deelleveringen, naleveringen enz. – verschillende partijen gemengd worden die niet uit dezelfde productiecyclus stammen. Een zo groot mogelijke kleurgelijkheid kan slechts verkregen worden door bij de realisatie van de opdracht componenten van één enkele partij te gebruiken.
  Het LIPROTEC-PRO-systeem is niet bedoeld voor gebruik in een stoom- of droge sauna.
  EASY-systeem: het LIPROTEC-EASY-systeem kan in een stoomsauna (tot max. 65 °C) worden gebruikt. Er moet in dat geval rekening worden gehouden met een lager aantal bedrijfsuren.

  4.7
  Inkorten van led-strips/-modules: de led-strip zijn af fabriek aan de uiteinden waterdicht afgedicht. Led-strips mogen alleen met een geschikt gereedschap (PROCUT-schaar) worden ingekort. De elektricien moet (als de led-strip naderhand is ingekort) controleren of het snijvlak volgens de IP-norm is afgedicht. De arbeidsstappen uit de desbetreffende handleidingen moeten worden gevolgd.

  4.8
  De led-systemen kunnen worden aangestuurd via o.a. Bluetooth®-receivers en mobiele eindapparaten. Bluetooth® is een standaard die wereldwijd wordt gebruikt en in verschillende versies in de huidige mobiele eindapparaten wordt ingezet. Software-aanpassingen van de fabrikant van het eindapparaat kunnen tot gevolg hebben dat het prestatievermogen en de compatibiliteit niet gegarandeerd zijn. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.
  Meer informatie vindt u in de bedieningshandleiding bij uw eindapparaat. Het eindapparaat is niet meegeleverd.  
   
 5. Maatregelen voor de installatie
  Alvorens de inbouw van Schlüter-LIPROTEC-producten, met name de LED-componenten (bijv. het vastkleven van LED-strips in draagprofielen) aan te vatten, moet men bedacht zijn op het volgende:

  5.1
  Wanneer de LED-modules in de profielen gekleefd worden, moeten deze voorzichtig aangedrukt worden met „schone“ vingers. Het is belangrijk dat de LED-strips bij de installatie niet belast worden, noch met, noch zonder gereedschap.

  5.2
  Eventuele kabeldoorvoeropeningen door profielen moeten bij alle types profielen, maar met name bij aluminium profielen, aan beidezijden afgebraamd zijn, om beschadiging van de kabel bij het doorvoeren te voorkomen. In het kader van de installatie moet er bovendien op gelet worden dat alle spanen (van bijvoorbeeld boren, zagen, vijlen enz.) verwijderd worden, aangezien er anders gevaar bestaat voor kortsluiting of overbrugging.

  5.3
  Er moet aandacht besteed worden aan een correcte polariteit (plus, minus en signaalleidingen). Indien nodig moet hieromtrent aanvullende informatie ingewonnen worden.
  EASY-systeem: er moet op worden gelet dat de stekkers van de LED-modules via de positioneerneus van de LED-contactdoos op de kabel soepel zijn aangesloten tot er een "klikgeluid" hoorbaar is. Stekkers en stopcontacten mogen niet worden verwijderd.

  5.4
  PRO-systeem: er moeten geschikte reinigingsmiddelen gebruikt worden om een duurzame en goede hechting van de LED-strips in de profielen mogelijk te maken. Bovendien moet er ook bij de latere reiniging van bijvoorbeeld de diffusieschermen aandacht besteed worden aan de keuze van de juiste reinigingsproducten. EASY-systeem: de profielen moeten met een geschikt reinigingsmiddel van alle resterende vuildeeltjes worden ontdaan voordat de led-strips erin worden geplaatst. De led-strip mag alleen met een lichte druk van de hand in het opnameprofiel worden geduwd. De led-strip mag alleen met vrij in de handel verkrijgbare, niet-schurende middelen zonder oplosmiddel worden gereinigd.

  5.5
  Voor de definitieve inbouw moet er een functietest worden uitgevoerd (bijvoorbeeld met behulp van een testconstructie).

  5.6
  De nationale veiligheidsvoorschriften inzake installatie, gebruik en reparatie van de LED-modules moeten in acht genomen worden. Indien nodig moet voorafgaand de nodige informatie worden ingewonnen.

  5.7
  Bij de planning en de uitvoering moet men er rekening mee houden dat bij zogenaamde gesloten LED-installaties de individuele componenten (elektronische componenten enz.) toegankelijk/reviseerbaar moeten blijven. Tevens moet er voor voldoende verluchting (temperatuurbeheer) gezorgd worden.
LIPROTEC-brochure 2019
Meer informatie

LIPROTEC-brochure om te downloaden

Brochure als PDF